تبلیغات
کورشکبیر
رتبه

122,238

سطح

1

12 خرداد 1391
--
افتخارات
دنباله ها
دنبال کرده

0

دنبال شده

0

وضعیت کلی
حمله موفق

---

دفاع موفق

---

قهرمانی

0

1
1
12 خرداد 1391
10 بهمن 1393
جنگ ها
شماره جنگ سبک فعالیت زمان توضیحات